Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Vaše SRO, s.r.o. jako poskytovatel účetních, ekonomických a poradenských služeb věnuje velkou pozornost zpracovávání osobních údajů a jejich zabezpečení. Rádi bychom Vám tímto poskytli informace ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů v souladu s novým Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen („Obecné nařízení“), jež od 25.5. 2018 stanovuje nové požadavky na zpracovávání a ochranu Vašich osobních údajů.
Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracovávání osobních údajů, které jsme zpracovali formou otázek a odpovědí tak, aby pro Vás byly co nejvíce přehledné a srozumitelné.

1. KDO JE SPRÁVCEM RESPEKTIVE ZPRACOVATELEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem respektive zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost Vaše SRO s.r.o., Třeboňská 530/2, Praha 4 – Michle, 14000, IČO: 286 35 353, společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 184662 (dále jen „Vaše SRO“). Korespondenční adresa společnosti: Vaše SRO, s.r.o., Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc.
Pro klienty společnosti Vaše SRO, s.r.o. plní tato společnost úlohu Zpracovatele, není-li v příslušné smlouvě stanoveno jinak.
Naše společnost nemá ustanoveného pověřence pro ochranu osobních údajů.
Naše společnost nemá určeného zpracovatele osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení.

2. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE A PRO JAKÉ ÚČELY?

Osobní údaje našich klientů zpracováváme na základě ustanovení Obecného nařízení čl. 6, odstavec 1 b) („zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů“), tedy pro účely uzavření smlouvy, správu smlouvy nebo pro jednání o uzavření či změně smlouvy uskutečněné na základě Vámi projeveného zájmu o spolupráci s naší společností. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření a plnění dané smlouvy. Jedná se zejména o účely související s účetní a ekonomickou činností fyzických a právnických osob při poskytování zdravotních služeb, jednání o relevantních smluvních vztazích, poradenská činnost při prodeji či koupi lékařské praxe, zakládání společnosti s ručením omezeným a při zajišťování legislativně stanovených podpůrných služeb nezbytných pro provoz zdravotnického zařízení.
Pro výše uvedené účely je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření každé jednotlivé smlouvy a její následnou správu.
Kromě uvedeného ještě společnost Vaše SRO, s.r.o. jako Zpracovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté jednotlivými klienty jako Správci, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, uzavřené s příslušným Správcem ve smyslu čl. 28, odst. 3 Obecného nařízení.

3. JAKÉ MÁME OPRÁVNĚNÉ ZÁJMY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Oprávněným zájmem společnosti Vaše SRO, s.r.o. je informovat Vás o novinkách týkajících se správy Vaší smlouvy a nabízet Vám nové služby a produkty v oblastech našeho podnikání v České republice.

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

K Vašim osobním údajům mají přístup jmenovitě určení zaměstnanci naší společnosti, kteří plní smluvně stanovené úkoly, vyplývající ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.
Dále mají k Vašim osobním údajům přístup právnické osoby a jejich zaměstnanci, vůči kterým plníme zákonem dané povinnosti, vyplývající z uzavřených smluv (finanční úřady, zdravotní pojišťovny, sociální správa apod.) Těmto osobám jsou Vaše údaje poskytovány pouze v zákonem stanoveném rozsahu.
S výjimkou zákonem stanovených případů Vaše osobní údaje v žádném případě nesdělujeme dalším subjektům.
Přijali jsme všechna dostupná organizační a technická opatření k tomu, aby se žádná nepovolaná osoba nemohla s Vašimi osobními údaji seznámit.

5. PO JAKOU DOBU MÁME ULOŽENY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy pro ukládání účetní a další vedené dokumentace (zákon č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění, zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví). Po uplynutí stanovené doby pro uchovávání Vašich osobních údajů jsou tyto údaje nevratně odstraněny (vymazáním dat, skartací apod.)

6. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi vedených, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné.
V případě, když se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení Obecného nařízení na ochranu osobních údajů nebo Vašich práv, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení.
Máte právo se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informace a přístup ke zpracování osobních údajů.
Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti profilování a automatizovanému rozhodování a na přenositelnost údajů. Tato práva můžete uplatnit na korespondenční adrese naší společnosti, případně emailem na adrese vaiglova@vasesro.cz.

7. PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při poskytování našich služeb nevyužíváme profilování a automatizované rozhodování.

Pokud máte k informacím o zpracování osobních údajů jakékoliv dotazy či připomínky, neváhejte se, prosím, na nás obrátit.
Kontaktní údaje: Lucie Vaiglová, MSc., tel.: +420 602 322 633, e-mail: vaiglova@vasesro.cz, korespondenční adresa: Vaše SRO, s.r.o., Na Střelnici 343/48, 779 00 Olomouc

Mgr. Jiří Kučera, MBA
jednatel společnosti